Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest firma NordWOOD Sp. z o.o. z siedzibą w 81-007 Gdynia, ul. Chylońska 191, tel. + 48 58 660 00 88.
 2. Z  Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres, drogą e-mailową na adres e-mail: biuro@nordwood.pl. oraz pod pozostałymi danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Administratora: www.nordwood.pl w zakładce: kontakt
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a) –d) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ponieważjest to niezbędne do wykonania zawartej z Administratorem umowy, przedmiotem której jest wykonanie określonych w niej prac, robót budowlanych czy wykonanie innych zleconych Administratorowi usług (a konsekwencją ich niepodania może być niemożliwość wykonania na Państwa rzecz przedmiotu zawartej umowy lub prowadzenia i odpowiadania na Państwa korespondencję), w tym także do:
  • obsługi zapytań, które Państwo kierują na nasz adres mailowy znajdujący się na stronie internetowej Administratora pod linkiem http://nordwood.pl/kontakt,7,pl.html,
  • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych z obsługą zapytań, o których mowa powyżej
  • obsługi aplikacji na stanowiska pracy składane przez kandydatów odpowiadających na ogłoszenia znajdujące się na stronie internetowej Administratora pod linkiem: http://nordwood.pl (celem przetwarzania tych danych osobowych jest przede wszystkim realizacja procesu prowadzonej rekrutacji). W pozostałym zakresie podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane także w celu  zapewnienia bezpieczeństwa usług, które Administrator świadczy w celu i w zakresie niezbędnym dla nawiązania współpracy, udzielenia odpowiedzi na kierowane w jakiejkolwiek formie zapytania, zawarcia i realizacji zawartych z Administratorem umów, obsługi zawartych umów, czy realizacji zleconych usług, ewidencji zawartych umów, kontaktu z Państwem w związku z realizacją umów, do celów archiwalnych dotyczących informacji o obsłużonych Klientach, rozliczenia umów, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem i w celach marketingowych, w tym takich jak przedstawienie ofert na realizację zleconych usług.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są także dla celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i koniecznością uiszczania stosownych należności publicznoprawnych.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe, które pozyskał od Państwa w związku ze zleconymi mu usługami, wysłaniem zapytań czy w związku z zwartymi umowami, bądź które uzyskał jako druga strona zawartych z innymi podmiotami umów (nie bezpośrednio od osób, których dane dotyczą), bądź postępowania sądowego lub innego - pozasądowego.
 8. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe także w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, tj. pozyskane m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
 9. Odbiorcami Państwa danych osobowych sąpracownicy i współpracownicy Administratora (bez względu na formę prawną podjętej współpracy), osoby świadczące na rzecz Administratora usługi (w tym m. in. prawne, księgowe, informatyczne, tłumaczeń), podmioty powiązane (kapitałowo lub osobowo) z Administratorem. Państwa dane osobowe mogą także zostać ujawnione osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 10. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), przy czym przekazywanie to zgodne będzie z postanowieniami rozdziału V ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – z zapewnieniem ochrony przekazywanych danych.
 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy (na czas zawartej umowy), a także na czas świadczenia usług i później na czas ewentualnego dochodzenia roszczeń. W przypadku zaś wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia przez Państwa tej zgody. Dodatkowo Państwa dane mogą być przechowywane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres ustalony właściwymi przepisami, jak i dla celów rozliczalności i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 12. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z celem ich przetwarzania.
 13. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 14. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Administrator może podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.
Fax:+48 58 660 03 35